Make your own free website on Tripod.com

sayı 1 

Yeni Manzaralar

Her Demokrasiye Bir Amistad

Manifesto için Yan Söz

Söyleşi-Babür Benderlioğlu

İdeoloji Para ve Eğitim

Türkiye'de Sürdürülebilir
Kalkınma ve Çevrecilik


KKTC ve Kumarhaneler


Patron, Piyasa ve Birey

Türkiye'de Kültür Diktası

Alternatif Enerji Kaynakları

Tembelleşen Kurumlarımız

Fiyat Mekanizmasının Erdemi

ANASAYFA

e@mail

 

MANİFESTO İÇİN YAN SÖZ

Yavuz YAYLA

Dünya'nın yeniden tanımladığı bir dönemin içinde bulunuyoruz. Bu yeniden tanımlama kaynağını Fransız İhtilali’nden alan pozitivist düşünce biçimlerini, kurucu akılcılık olarak da tanımlanabilecek ideolojilerin hem reel hem de düşünsel anlamda iflasının yaşandığı bir zaman diliminde, tanımın kendisi karşımıza "Liberalizm" olarak dikilmektedir...

1980'lerle birlikte dünyanın yeniden sarılmak zorunluluğunu ve ihtiyacını duyduğu Liberalizm, 1960'lardan bu yana gelişen ekonomik ve sosyal değişimlerin bir sonucu olarak geniş bir düşünsel çevrenin artık sessiz kalamayacağı bir gerçeklik ve sac ayakları hep sağlam kalan 300 yıllık tarihiyle yine tüm ideolojilerin karşısına dikilmektedir.

Özellikle yüzümüzü ülkemize çevirdiğimizde İttihak ve Terakki ile başlayan pozitivist mantığın insanların hayatını her yönüyle biçimlendirme girişimini, insanların birey değil sadece toplumsal yaratıklar olarak görülmesinin, bürokrasinin sadece kamu için var olma zorunluluğunun bir üst düşünsel yansıması olan Kemalist-Devletçi-Kurucu anlayış ve gelenek üzerine oturduğu tüm dayanaklarını kaybetmiştir. MGK'nın Ankara brifingleri sürse de...

Kurucu-akılcılığın, merkeziyetçi devletin, pozitivist düşüncenin yüzünün daha çok sergileneceği ve demokrasinin piyasa ekonomisiyle tamamlanacağı bir düşünsel çalışma yapılmalı, pek çok eğitim kurumu oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Liberalizmin sadece ekonomi demek olmayıp, hayatın tüm alanlarına açık bir özgürleştirici düşünsel alan olduğu anlatılmalıdır. Edebiyattan sinemaya, romandan şiire, mizahtan teknolojiye uzanan geniş bir kültürü kapsadığı yapılacak her türlü eğitim çalışması ile vurgulanmalıdır. Bunun araçlarından biri de bir dergi çalışması olabilir. Hayatın tüm zenginliğini yansıtıldığı bir faaliyet alanı olabilecek böyle bir çalışma hayatın her kesimindeki bireylere de ulaşmada bir yöntem geliştirmemize yardımcı olacaktır.

Asli nokta, kendisini liberal olarak tanımlayanların "duruş noktalarını" doğru tanımlamalıdır. Genel eğitim çalışmaları içerisinde bir araç konumundaki dergi çalışması bunu bizlere sağlayabilir